Представяне на ОДК

СПЕЦИФИКА НА ОДК

ОДК Кюстендил лого

 ОДК гр.Кюстендил със своята разнообразна и многолика дейност заема достойно място и играе важна роля за полезното и пълноценно осмисляне на свободното време на децата от Община Кюстендил и тяхното личностно развитие. ОДК се утвърди като извънучилищно педагогическо учреждение, където децата от Община Кюстендил на възраст от 6 до 18 години имат възможност целесъобразно да оползотворяват свободното си от учебни занимания време.

 ОДК дава равен старт на всички деца от Кюстендил, независимо от тяхната социална прослойка. Обучението в ОДК е безплатно. Детският комплекс е социално сигурна среда за общуване на децата.

 Целта на ОДК е чрез неформалното обучение да помогне, да допълни, да насочи и развие талантите на децата, участници в обединенията по интереси в трите направления на работа: художествено-творческо, научно-техническо и спортно-туристическо.


 Участвайки в избраните извънкласни форми на работа, предлагани от ОДК – Кюстендил, децата развиват своите интереси, способности и потребности


  Основните цели на обучение чрез извънучилищните форми, предлагани от ОДК са:

  • да се повиши интересът и подпомогне желанието на учениците за напредък в различните области на познанието, като се използва организационната и съдържателна гъвкавост на учебните форми на работа;

  • да се създават условия и даде възможност на децата да развиват своите заложби, творческо мислене и способности, таланти и дарования като участват в организираните от ОДК инициативи на общинско, регионално и национално ниво;

  • да се формират у децата и подрастващите полезни навици за здравословен начин на живот, устойчивост и неподатливост на множеството вредни влияния и рискови фактори, на които ежедневно те са изложени

Новата мисия на ОДК за учебната 2010/2011 г. е:

  • Развитие на потенциала на институцията.

  • Посветеност на бъдещето.

  • Развиване и усъвършенстване материалната база на ОДК – Кюстендил

Администраторкси панел

Парола:
затвори